Obchodní podmínky

1. Podmínky používání služeb

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fizzo.eu, jejichž provozovatelem je Social Creative, LLC, se sídlem 219 W 9th St, Wilmington, DE 19801. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky. Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby fizzo.eu a to ode dne 17. ledna 2024.

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové adrese fizzo.eu. Internetový obchod je provozován pomocí webového rozhraní.

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Tyto podmínky jsou primárně určeny pro soukromé osoby a neplatí pro subjekty podnikající v obchodním nebo průmyslovém sektoru, kteří využívají našich služeb pro své podnikání.

1.3. Ustanovení, která se odlišují od těchto obchodních podmínek, mohou být sjednána v kupní smlouvě. Tyto odlišná ujednání v kupní smlouvě převažují nad ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupující a prodávající mohou dojednat specifické podmínky, které se vztahují pouze na jejich konkrétní transakci a které představují doplňující nebo odlišná ustanovení v rámci kupní smlouvy.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy a jsou společně s ní platné a účinné. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vytvořeny v češtině a obě strany se shodují, že bude komunikace a uzavírání smlouvy probíhat v češtině.

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Tyto změny neovlivní práva a povinnosti, která vznikla během platnosti předchozí verze obchodních podmínek. Prodávající bude informovat kupujícího o jakýchkoliv změnách, které byly provedeny a budou platit od okamžiku, kdy byly zveřejněny na webových stránkách nebo kdy byly jinak kupujícímu doručeny.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Informace o zboží v internetovém obchodě jsou pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající má právo odmítnout objednávku. 

2.2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud to není možné odeslat poštou. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Prodávající má právo uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání zboží musí kupující vyplnit objednávkový formulář, který se nachází v webovém rozhraní obchodu. Formulář obsahuje informace o:

  • objednávaném zboží
  • způsobu úhrady kupní ceny
  • osobních údajích kupujícího
  • kupující má možnost si před odesláním objednávky zkontrolovat a upravit údaje, které zadal

2.4. Kupující souhlasí s použitím elektronických prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Kupující hradí všechny poplatky spojené s použitím elektronických prostředků, jako jsou náklady na internetové připojení nebo telefonické hovory, které se neliší od běžných sazeb.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Po zaškrtnutí políčka u Souhlasu s obchodními podmínkami před platbou dává kupující poskytovateli na portále www.fizzo.eu souhlas s tím, že mu bude digitální obsah dodán ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Jakmile je kupujícímu digitální obsah (sledující, lajky, zhlédnutí) zpřístupněn (připsán na profil), právo na odstoupení ztrácí.

4. Uživatelský účet

4.1. Po registraci na webové stránce, má kupující přístup k svému uživatelskému rozhraní, kde si může objednávat zboží (dále jen “uživatelský účet”). Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.2. Při registraci a objednávání zboží, kupující musí uvádět správné a pravdivé informace. V případě změny informací v uživatelském účtu, je kupující povinen je aktualizovat. Informace uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou pro prodávajícího považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost týkající se informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě, že kupující svůj účet déle než 12 měsíců nevyužívá nebo porušuje své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6. Kupující berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

5. Odpovědnost za používání služeb

5.1. Používání služeb webu fizzo.eu je na vlastní riziko. Neneseme odpovědnost za zablokování Vašeho účtu z jakéhokoli důvodu.
Nezískáváme od Vás přihlašovací informace jako uživatelské jméno a heslo. Je důležité si uvědomit, že existuje riziko ztráty Vašeho Instagram, TikTok, Youtube účtu. Proto byste měli být si vědomi všech rizik a plně odpovědní za používání svého Instagram, TikTok, Youtube účtu.

6. Cena služby a platební podmínky

6.1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Pomocí platební karty přes platební bránu Stripe
  • Pomocí Apple Pay přes platební bránu Stripe
  • Pomocí Google Pay přes platební bránu Stripe
  • Pomocí služby PayPal

6.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7.2. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby dodání zboží kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.3. Kupujícímu zaniká nárok na jakékoliv vrácení peněz nebo náhrady v případě, že nedodržel podmínky stanovené v kupní smlouvě nebo specifikaci nabízené služby.

8. Osobní údaje

8.1. Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k naplnění objednávky. Údaj “Instagram přezdívka” bude použit u našeho dodavatele služeb. Další specifikace ochrany soukromí najdete zde.

8.2. Kupující souhlasí se zasíláním marketingových zpráv na poskytnutý emailový kontakt. Týká se to informací o novinkách, akcích, slevách a dalších obchodních nabídkách souvisejících s produkty a službami poskytovatele. Kupující má právo kdykoli odhlásit se z odběru těchto marketingových zpráv přes odkaz uvedený v každé zprávě.